Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
WPL 4: Focus strategie31601/4008/2223/1/57
Studiegids

WPL 4: Focus strategie

31601/4008/2223/1/57
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Gewicht: 5,00
Totale studietijd: 133,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2022 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het eerste semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: De Vos Steven, Doms Marie-Estelle
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

De student doet 2 dagen per week aan werkplekleren, dit kan gebeuren in de winkel waar hij tewerkgesteld was voor WPL 1,2,3 of hij solliciteert bij een bedrijf/bedrijven die hijzelf aanbrengt of via de campus bekomt.

Belangrijk is hier dat de student zich verder kan ontwikkelen en dat het bedrijf de mogelijkheden garandeert zodat de leeractiviteiten verder uitgebreid kunnen worden. Wanneer de student een verlenging krijgt bij de reeds bestaande onderneming, wordt enkel een addendum toegevoegd die voorgelegd zal worden aan de opleidingscoördinator. Indien een extra motivatie noodzakelijk is, dan zal de student dit aanreiken.

Wanneer alle formaliteiten zijn vervuld via Castor tool zal de student zijn werkplekleren kunnen verder zetten. ( opgelet de tweetaligheid van het winkelpunt is een noodzaak, dus best gevestigd in de Brusselse agglomeratie.

Het werkplekleren in het derde semester loopt parallel en is nauw geïntegreerd met Project 2 “Personeelszorg in een grootstedelijke context” dat de cursist uitwerkt in het kader van zijn gekozen werkplek en de begeleiding.
In het geval waarin de student ook de rest van zijn tijd tewerkgesteld is binnen dezelfde organisatie en/of winkel kan men zich moeilijk voorstellen dat de onderstaande opdrachten hem slechts 1 dag per week worden toevertrouwd en niet de andere dagen. Hij “groeit” als het ware in zijn functie van teamleider met deze focus op personeel. De multiculturele omgeving in Brussel is al weer ook hier een speciaal aandachtspunt, maar toch oh zo boeiend.

Volgende thema’s en onderwerpen komen aan bod:
• Het vormen van de student als teamleader in de winkel. Hij gebruikt hierbij enerzijds zijn aangeleerde skills van de cursussen HRM, anderzijds legt hij bijzondere focus op de attitudekenmerken van de L.O. 16: flexibiliteit, discipline, authenticiteit, dynamisme en houding als rolmodel.

• De student krijgt als teamleader de verantwoordelijkheid voor het opstellen van uurroosters voor zijn team en de personeelsadministratie. Hij assisteert bij functioneringsgesprekken en geeft feedback aan zijn teamleden en aan de shopmanager.

• Het operationeel aansturen van zijn team, waarbij hij vooral zijn teamleden zal coachen d.m.v. briefings, prioriteitenmanagement en evt. conflictoplossing in multicultureel verband.

De stage kan enkel van start gaan nadat het stagecontract door alle partijen ondertekend is.

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege4,00 uren
Werkcollege4,00 uren
Leer -en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd20,00 uren
Werkplekleren
Leerwerk105,00 uren

Doelstellingen

D1 : De student kan zijn winkel positioneren t.o.v. de markt en de onmiddellijke omgeving. Hij vertrekt daarbij vanuit een SWOT analyse om te komen tot het bepalen van de U.S.P.’s van de winkel. 

D2 : De student kan vanuit de Missie, Visie en Strategie van de keten (indien keten-outlet) deze elementen vertalen naar zijn eigen lokale winkel en daarop de nodige aanpassingen voorstellen. Hij volgt de markt en de concurrentie op de voet.
D3: De student heeft vooral naar het duurzaam Ondernemen toe deze visie en strategie voorgesteld en aangepast op de werkplek en actief meegewerkt met de zaakvoerder van de winkel om ze op een pragmatische manier in te brengen.
D4 : De kandidaat-zaakvoerder slaagt erin de winkel te (helpen) organiseren, zowel naar personeel, doelmarkt als uitbating toe om tot een succesvolle exploitatie te komen, waarbij het hele team gemotiveerd naar de toekomst kan kijken.

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januariPortfolio40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberPortfolio40,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januariObservatie60,00de observatie wordt gequoteerd in samenwerking met het werkveld

Studiematerialen : Verplicht

De instructies en noodzakelijke documenten worden ter beschikking gesteld aan de studenten via Canvas

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADWMAN_LO11LO11: Administratie en boekhouding Realiseert de administratieve en boekhoudkundige opvolging, analyseert de omzet, de marge, de aankopen, de lasten, de winst en het assortiment van het verkooppunt. Gebruikt daartoe de nodige software en neemt initiatieven om knelpunten op te lossen.GespecialiseerdALG
GRADWMAN_LO14LO14: Teamcoördinatie Coördineert en superviseert de activiteiten van een team, bepaalt prioriteiten, biedt hulp en grijpt in wanneer nodig, onder andere op vlak van verkoop, personeel, hygiëne, (voedsel)veiligheid en milieu.GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI14.1K,I,V,AGI 14.1: Geeft instructies en aanwijzingen en bepaalt prioriteiten.
GRADWMAN - GI14.2K,I,V,AGI 14.2: Deelt kennis en ervaring met teamleden.
GRADWMAN_LO2LO2: Verkoopsbeleid Bepaalt verkoopdoelstellingen, een commerciële en marketingstrategie rekening houdend met de klantendoelgroep en het imago van de winkel en stelt deze bij wanneer nodig.GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI2.1K,I,V,AGI 2.1: Werkt verkoopsdoelstellingen uit.
GRADWMAN - GI2.2K,I,V,AGI 2.2: Volgt ontwikkelingen op in de markt en het aanbod van de concurrentie.
GRADWMAN - GI2.4K,I,V,AGI 2.4: Verzamelt en beheert gegevens voor een klantenbestand.
GRADWMAN - GI2.5K,I,V,AGI 2.5: Peilt naar klantentevredenheid.
GRADWMAN_LO4LO4: Promotie Organiseert promotie-acties voor de klanten.GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI4.1K,I,V,AGI 4.1: Stelt een actieplan op voor een reclamecampagne en stemt die actie af op de behoefte van de klant.
GRADWMAN - GI4.2K,I,V,AGI 4.2: Legt de actieperiode vast.
GRADWMAN - GI4.3K,I,V,AGI 4.3: Weegt de kostprijs van de actie af tegen de opbrengst.
GRADWMAN - GI4.4K,I,V,AGI 4.4: Speelt in op het tijdstip van het jaar, evenementen in de omgeving, diversiteit van klanten…

Begeleiding

De cursist wordt begeleid door de werkplekbegeleider en door de werkplekmentor.

Bijkomende Kost

20.00