Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Stage 1 (12 weken)27641/3805/2122/1/76
Studiegids

Stage 1 (12 weken)

27641/3805/2122/1/76
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • medische laboratoriumtechnologie
  Keuzepakket:
  • Stage 1 OF International Internship 1 (12weken) MLT3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 16 studiepunten
Gewicht: 16,00
Totale studietijd: 480,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het tweede semester)
Aard: Specifiek verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Crabbe Annelies
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

In de eerste plaats bieden de stages de studenten de gelegenheid om de tijdens hun opleiding ontwikkelde en verworven competenties in een reële werksituatie toe te passen. Ze worden er geconfronteerd met situaties die minder of zelfs helemaal niet op de hogeschool kunnen gesimuleerd worden. Tijdens de stageperiode zullen de studenten leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van hen verwacht dat zij bewijzen als individu en collega te kunnen functioneren in een werksituatie. De stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.
Het doel van de vakkenstages in laboratoria van klinische biologie is voornamelijk het inoefenen van moderne technieken, het beheer van stalen en het actualiseren van de kennis binnen het betrokken vakgebied.

De totale stageperiode voor de vakkenstages MLT duurt 20 weken (voltijds), verdeeld over 3 periodes (12 weken, en 2x4 weken). De studenten lopen stage in 3 disciplines van de 7 (klinische chemie, hematologie, microbiologie, anatomo-pathologie, humane genetica, functionele testen, lichaamsmaterialen). Daarbij moeten minstens de lange stage of de 2 korte stages in een klinisch labo verlopen (hematologie, klinische chemie, microbiologie of humane genetica).

Onderwijsorganisatie

Project
Coaching5,00 uren
Stage
Stage450,00 uren
Zelfstudie
Zelfstudie & zelfstandig werk25,00 uren

Doelstellingen

OLOD doelen:

De student:

- heeft internationale vakkennis
- begrijpt 'internationaal' (Engels) vakjargon
- leert het (Engels/Frans) vakjargon m.b.t. life science technieken
- analyseert en begrijpt (Engelstalige en/of Franstalige) protocols, om ze vervolgens in het labo uit te voeren
- neemt initiatief bij het uitvoeren van de lab-werkzaamheden
- herkent mogelijke problemen (bvb op basis van onrealistische data), signaleert ze (niv 1) en kan mogelijke oplossingen voorstellen (niv 3)
- staat open voor en kan omgaan met (onverwachte) verandering(en)
- heeft kennis van nationale/internationale normen binnen een KZ systeem
- hanteert een correcte beroepshouding (eerlijkheid, gedrevenheid, discipline, orde)
- kan op een succesvolle manier met respect voor andere culturen en anderstaligen in team samenwerken zelfs als de voertaal Engels/Frans is
- kan het resultaat van een onderzoek communiceren naar een collega in het Engels/Frans
- rapporteert a.d.h.v. een Nederlandstalig (stage)verslag
- heeft kennis van de verschillende internationale, wet bronnen
- kan via een literatuur-zoekmachine (Pubmed) vakliteratuur opzoeken
- kan de essentie van een artikel met een kritisch oog samenvatten en bespreken in het Nederlands
- refereert correct naar de gebruikte wetenschappelijke bronnen
- hanteert een wetenschappelijke, objectieve schrijfstijl met gepaste biomedische vakterminologie
- respecteert de taalvereisten (combinatie spellingsfouten, dt-fouten en zinsconstructies)GI 1.2:
Kennis/inzicht integreren in handelen: niv 3: integreert kennis/inzicht in farmaceutische en/of biomedische wetenschappen en internationale wetenschappelijke ontwikkelingen op zelfstandige wijze

GI 2.1:
Labowerkzaamheden plannen: niv 3: plant en organiseert zelfstandig meerdere taken gelijktijdig, stelt zelf werkwijze (n)/-schema('s) op en stuurt bij waar nodig
GI 2.2:
Labowerkzaamheden uitvoeren volgens planning en afgesproken tijdsbestek: niv 3: voert de geplande werkzaamheden systematisch en efficiënt uit, zelfs onder grote tijdsdruk, en binnen aangegeven tijdsbestek (is stressbestendig). Stuurt bij waar nodig
GI 3.1:
Werkzaamheden autonoom/individueel nauwkeurig uitvoeren: niv 3: Voert de biomedische werkzaamheden autonoom/individueel nauwkeurig uit op een onderbouwde manier
GI 3.2: (soft skill: initiatief nemen)
Werkzaamheden autonoom uitvoeren: niv 3: Neemt initiatief bij het uitvoeren van laboratoriumwerkzaamheden in het werkveld en kent hierbij de grenzen van zijn bevoegdheid
GI 3.3:
Werkzaamheden kritisch en betrouwbaar uitvoeren: niv 3: Analyseert kritisch zijn handelen en stuurt bij indien nodig zodat een betrouwbaar resultaat wordt bekomen
GI 3.4:
Problemen signaleren en oplossen: niv 3: Is zich bewust van complexe problemen en kan mogelijke oplossingen voorstellen
GI 4.1:
Gepaste methoden en technologieën kiezen: niv 3: Kiest onderbouwd en onder begeleiding de gepaste methoden en technologieën, en stelt zich flexibel op rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen, in een wisselende/complexe context
GI 4.2:
Gepaste methoden en technologieën hanteren: niv 3: Hanteert de gepaste methoden en technologieën, in een wisselende/complexe context
GI 5.1:
Volgens SOP's werken: niv 1: kent de SOP's waarmee gewerkt wordt
Volgens SOP's werken: niv 2: voert de handelingen van SOP's correct uit
GI 5.2:
Controles, kalibraties en validaties uitvoeren: niv 3: Voert volgens instructies en onder begeleiding validaties uit
GI 5.3:
Binnen een gespecialiseerd kwaliteitszorgsysteem werken: niv 3: Functioneert onder begeleiding binnen een kwaliteitszorgsysteem volgens nationale en internationale normen

GI 6.1:
Veilig werken: niv 3: Handelt zelfstandig volgens de veiligheidsvoorschriften
GI 6.2:
Duurzaam en milieubewust werken: niv 3: Werkt duurzaam en verwijdert afval op zelfstandige wijze volgens de reglementering
GI 7.1:
Deontologische en bio-ethische principes toepassen: niv 3: Past de internationale deontologische principes eigen aan het domein toe, kan een standpunt innemen m.b.t. bio-ethische vragen over o.a. innovatieve ontwikkelingen in een internationaal perspectief; brengt maatschappelijke verantwoordelijkheid in de praktijk; begrijpt de principes van duurzame ontwikkeling en geeft hierover advies indien nodig
GI 7.2:
Correcte beroepshouding hanteren: niv 3: hanteert een correcte beroepshouding (eerlijkheid, discipline, orde, gedrevenheid) op zelfstandige wijze
GI 9.1:
Teamgericht samenwerken: niv 3: Neemt medeverantwoordelijkheid op voor collectieve taken, noden en resultaten. Functioneert in een divers, multicultureel team, stelt zich flexibel op, is oplossingsgericht en houdt zich aan de gemaakte afspraken binnen een groep van vakgenoten of binnen een multidisciplinaire groep in het werkveld
GI 9.2:
Professioneel en doelgroepgericht communiceren: niv 3: Communiceert respectvol, assertief, constructief met verschillende doelgroepen
GI 9.3:
In multiculturele context: niv 3: gaat op constructieve wijze om met uitdagingen die met interculturele professionele samenwerking gepaard kan gaan (culturele veerkracht), relativeert eigen visie/ideeën (culturele ontvankelijkheid) en draagt bij tot een sfeer van vertrouwen (culturele, relationele competentie) op zelfstandige wijze
GI 10.1:
Schriftelijk rapporteren gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie: niv 3: Rapporteert in Nederlands en Engels schriftelijk en traceerbaar over meerdere experimenten op een samenhangende manier
GI 10.2:
Mondeling rapporteren en presenteren gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie: niv 1: Rapporteert mondeling in Nederlands, Engels en Frans face-to-face op een duidelijke en transparante manier
GI 11.1:
Selectie van internationale wetenschappelijke bronnen: niv 2: Maakt gericht een selectie van betrouwbare en relevante internationale wetenschappelijke bronnen en maakt hiervan een samenhangende synthese in het Nederlands en het Engels
GI 11.2:
Onderzoeksvragen analyseren en de -strategie opstellen: niv 2: Formuleert een eenvoudige onderzoeksvraag en koppelt hieraan de juiste doelstellingen en strategie onder begeleiding


GI 12.1:
Verkregen data correct verwerken: niv 3: Gebruikt zelfstandig de correcte methode en software om complexe verkregen data te verwerken
GI 12.2:
Verkregen data statistisch verwerken: niv 3: Verwerkt zelfstandig verkregen data volgens statistische methode
GI 12.3:
Resultaten kritisch interpreteren: niv 3: Interpreteert zelfstandig resultaten in de correcte biomedische context
GI 13A.1:
Klinisch-chemische, microbiologische (MB), hematologische en moleculair diagnostische analyses uitvoeren: niv 3: voert klin-chem, MB en hematologische en moleculair diagnostische analyses uit op patiëntenstalen (pre-analytisch, analytisch en post-analytisch) en hanteert daarbij de gepaste methoden en technologieën van het werkveld in wisselende contexten en volgens de trends in het beroepenveld
GI 13A.2:
Preparaten voor anatomo-pathologisch onderzoek klaarmaken niv 3: maakt preparaten klaar voor anatomo-pathologisch onderzoek

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenweken: EindevaluatiePaper/ Rapport40,00Stageverslag Wanneer hier een punt <10/20 wordt bekomen kan max dit punt bekomen worden voor het geheel van de vakkenstage
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberPaper/ Rapport40,00Stageverslag
Wanneer hier een punt <10/20 wordt bekomen kan max dit punt bekomen worden voor het geheel van de vakkenstage
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenweken: Permanente evaluatieObservatie60,00Uitvoering stage (evaluatie door stageplaats). Wanneer hier een punt <10/20 wordt bekomen kan max dit punt bekomen worden voor het geheel van de vakkenstage (ongeacht punten voor verslagen)

Handboeken, Syllabi, Softwarepakketten ..

Syllabus
Stagegids Vakkenstage MLTVerplicht
 • Auteur: Annelies Crabbe
 • Te koop via de verkoopdienst
 • In voorraad

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ECOOEindcompetenties verworven hebben van het opleidingsonderdeel waarvoor men geslaagd verklaard isUitdiepend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BLT_LO01LO1: Internationale wetenschappelijke kennis De PBA BMLT integreert zijn kennis van en inzicht in de basis-, de farmaceutische en de biomedische wetenschappen internationale wetenschappelijke ontwikkelingen in zijn professioneel handelen.GespecialiseerdDLR
BLT_LO02LO2: Planning en organisatie labowerk De PBA BMLT plant zelfstandig zijn laboratoriumwerkzaamheden en organiseert zijn analyses en experimenten systematisch en efficiënt binnen een afgesproken tijdsbestek.GespecialiseerdDLR
BLT_LO03LO3: Uitvoering biomedische werkzaamheden De PBA BMLT voert autonoom/individueel, nauwkeurig, kritisch en betrouwbaar biomedische werkzaamheden uit op een onderbouwde manier. Hij stelt problemen vast, signaleert ze en draagt bij tot een aanvaardbare oplossing.GespecialiseerdDLR
BLT_LO04LO4: Methoden en technologieën De PBA BMLT hanteert de gepaste methoden en technologieën van het biomedische werkveld in wisselende contexten. Hij gaat de beperkingen en mogelijkheden hiervan na.GespecialiseerdDLR
BLT_LO05LO5: Kwaliteitszorgsysteem De PBA BMLT werkt actief mee binnen een georganiseerd kwaliteitszorgsysteem in een laboratorium volgens nationale en internationale normen.GespecialiseerdDLR
BLT_LO06LO6: Milieu en Veiligheid De PBA BMLT werkt veilig,duurzaam en milieubewust volgens de wettelijke reglementeringen binnen een laboratoriumcontext.GespecialiseerdDLR
BLT_LO07LO7: Deontologie en maatschappelijke verantwoordelijkheid De PBA BMLT past de internationale deontologische principes van het biomedisch werkveld toe, heeft besef van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en van duurzame ontwikkeling die samenhangt met de beroepspraktijk en hanteert een correcte beroepshouding.GespecialiseerdDLR
BLT_LO08LO8: Zelfreflectie en professionalisering De PBA BMLT reflecteert continu op het eigen functioneren, analyseert zijn leerbehoeften en interesses en vertaalt deze autonoom in initiatieven tot professionalisering van zijn/haar beroep.GespecialiseerdDLR
BLT_LO09LO9: Teamwerk en communicatie De PBA BMLT werkt constructief, respectvol en teamgericht samen binnen een multiculturele, intra- en interprofessionele context. Hij communiceert adequaat en doelgroepgericht.GespecialiseerdDLR
BLT_LO10LO10: Rapportering De PBA BMLT rapporteert in Nederlands en Engels helder en correct over de experimentele data en analyseresultaten, gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie.GespecialiseerdDLR
BLT_LO12LO12: Dataverwerking De PBA BMLT verwerkt en interpreteert verkregen data op een statistisch correcte manier en maakt een inschatting van hun betrouwbaarheid en biomedische relevantie.GespecialiseerdDLR
BLT_LO13ALO13A: Medisch-diagnostisch werkveld De PBA MLT voert medisch laboratorium onderzoek uit en hanteert daarbij de gepaste methoden en technologieën van het medisch-diagnostisch werkveld in wisselende contexten.GespecialiseerdDLR

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 45 studiepunten afgewerkt hebben.

Bijkomende Kost

4.00