Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Microbiologie 327638/3805/2122/1/71
Studiegids

Microbiologie 3

27638/3805/2122/1/71
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • medische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 82,00 uren
Totale kostprijs studiematerialen: € 90,00
Totale kostprijs: € 90,00
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2021 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het eerste semester)
Aard: Specifiek verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Geeraerts Sofie, Vanneste Elke
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

Het vak microbiologie 3 bouwt verder op de vakken microbiologie 1 en 2. Dit vak is specifiek gericht op de MLT-student. In het theoriegedeelte bespreken we een aantal belangrijke pathogene micro-organismen die geassocieerd zijn met ziekte en besteden we meer aandacht aan de klinische diagnostiek van microbiële pathogenen.

In het praktijkgedeelte wordt er gewerkt met klinische stalen (urine, faeces,...) om de realiteit binnen het klinische labo zo goed mogelijk na te bootsen. Via het LIS 'GLIMS microbiologie' worden alle stappen van een microbiologisch onderzoek (enten, microscopisch onderzoek, verwerking, eindconclusies) bijgehouden door de student.

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege6,00 uren
Practicum/ Atelier/ Studio - PrAtSt16,00 uren
Leer -en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd50,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk10,00 uren

Doelstellingen

THEORIE

De student:

 • kent de belangrijkste eigenschappen van microbiële pathogenen geassocieerd met humane ziekte.
 • kent diverse biochemische, immunologische en moleculaire methoden gebruikt om microbiële pathogenen te identificeren.
 • is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de microbiële diagnostiek.

PRAKTIJK

De student kan:

 • een onbekende bacterie identificeren door de juiste biochemische en immunologische testen in te zetten.
 • het gebruik van algemene en selectieve media verklaren in functie van hun werkingsprincipe.
 • een antibiogram inzetten om de antibioticagevoeligheid van een bepaalde bacterie na te gaan.
 • correcte macroscopische en microscopische (kleur)technieken hanteren om klinische stalen te analyseren.
 • bijdragen aan een goed verloop van het laboratorium (information) management (system).
 • een professionele attitude aannemen en kan bijdragen aan een goed verloop van het laboratorium (information) management system.
 • schriftelijk rapporteren in het Nederlands met de gepaste biomedische vakterminologie.

Deze doelen dragen bij tot de gedragsindicatoren:

GI 1.2 Kennis/inzicht in farmaceutische en/of biomed wetenschappen, niv 1: heeft kennis/inzicht in farmaceutische & biomedische wetenschappen en internationale wetenschappelijke ontwikkelingen; niv 3: integreert kennis/inzicht in farmaceutische en/of biomedische wetenschappen en internationale wetenschappelijke ontwikkelingen op zelfstandige wijze
GI 2.1 Labowerkzaamheden plannen, niv 3: plant en organiseert zelfstandig gelijktijdig meerdere taken efficiënt, stelt zelf werkwijze (n)/-schema('s) op en stuurt bij waar nodig
GI 2.2 Labowerkzaamheden uitvoeren, niv 1+2: voert de werkwijzen uit onder begeleiding en binnen de voorziene tijd (binnen beperkte tijdsdruk)
GI 3.1 Werkzaamheden autonoom/individueel nauwkeurig uitvoeren, niv 3: voert de biomedische werkzaamheden autonoom/individueel nauwkeurig uit op een onderbouwde manier
GI 3.2 Werkzaamheden autonoom uitvoeren, niv 1: neemt initiatief bij het uitvoeren van de eigen laboratoriumwerkzaamheden
GI 3.3 Werkzaamheden kritisch en betrouwbaar uitvoeren, niv 3: analyseert kritisch zijn handelen en stuurt bij indien nodig zodat een betrouwbaar resultaat wordt bekomen
GI 3.4 Problemen signaleren en oplossen, niv 2: is zich bewust van de mogelijke problemen en kan onder begeleiding bijsturen
GI 4.1 Gepaste methoden en technologieën kiezen, niv 3: kiest onderbouwd en onder begeleiding de gepaste methoden en technologieën, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen, in een wisselende/complexe context
GI 4.2 Gepaste methoden en technologieën hanteren, niv 3: hanteert de gepaste methoden en technologieën, in een wisselende/complexe context
GI 5.1 Volgens SOP's werken, niv 1: kent de SOP's waarmee gewerkt wordt; niv 2: voert de handelingen van SOP's correct uit
GI 5.2 controles, kalibraties en validaties uitvoeren, niv 1: heeft kennis van controles, kalibraties en validaties; niv 2: voert volgens instructies en onder begeleiding controles en/of kalibraties uit
GI 6.1 Veilig werken, niv 3: handelt zelfstandig volgens de veiligheidsvoorschriften
GI 6.2 Milieubewust werken, niv 3: werkt duurzaam en verwijdert zelfstandig afval volgens de reglementering
GI 7.1 Deontologische en bio-ethische principes toepassen, niv 3: Past de internationale deontologische principes eigen aan het domein toe, kan een standpunt innemen m.b.t. bio-ethische vragen over o.a. innovatieve ontwikkelingen in een internationaal perspectief; brengt maatschappelijke verantwoordelijkheid in de praktijk; begrijpt de principes van duurzame ontwikkeling en geeft hierover advies indien nodig
GI 7.2 Correcte beroepshouding hanteren, niv 3: hanteert een correcte beroepshouding (eerlijkheid, discipline, orde, gedrevenheid) op zelfstandige wijze
GI 9.1 Teamgericht werken, niv 2: neemt verantwoordelijkheid op voor de eigen uit te voeren taken, Functioneert in een divers, multicultureel team, stelt zich flexibel op, is oplossingsgericht en houdt zich aan de gemaakte afspraken binnen een groep van vakgenoten of binnen een multidisciplinaire groep in het werkveld
GI 9.2 Adequaat en doelgroepgericht communiceren, niv 1 +2: communiceert respectvol, assertief, constructief met gelijken
GI 10.1 Schriftelijk rapporteren gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie, niv 3: rapporteert in Nederlands en Engels schriftelijk en traceerbaar over meerdere experimenten op een samenhangende manier
GI 10.2 Mondeling rapporteren en presenteren gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie, niv 1: rapporteert mondeling in Nederlands, Engels en Frans (enkel voor MLT) face-to-face op een duidelijke en transparante manier
GI 12.1 Verkregen data correct verwerken, niv 2: gebruikt zelfstandig de correcte methode om eenvoudige verkregen data te verwerken aan de hand van de gangbare software
GI 12.3 Resultaten kritisch interpreteren, niv 2: herkent zelfstandig afwijkende resultaten en kan afwijkende resultaten aantonen met behulp van o.a. referentiewaarden en controles
GI 13.A1 Klin-chem, MB en hematol analyses uitvoeren, niv 1: heeft kennis van de klin-chem, MB, hematologische en moleculair diagnostische analyses (pre-analytisch, analytisch en post-analytisch); niv 3: voert klin-chem, MB en hematologische en moleculair diagnostische analyses uit op patiëntenstalen (pre-analytisch, analytisch en post-analytisch) en hanteert daarbij de gepaste methoden en technologieën van het werkveld in wisselende contexten en volgens de trends in het beroepenveld

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januari (vooruitgeschoven)Schriftelijke evaluatie50,00Examen theorie (HC en PR) OPGELET: onderstaande correctieregel wordt toegepast:Wanneer voor één of meer van de evaluaties (schriftelijke evaluatie of paper) een punt < 9 /20 wordt bekomen, kan het gewogen gemiddelde of MAX. 9/20 behaald worden voor het hele OLOD.
Buiten de examenweken: EindevaluatiePaper/ Rapport30,00Laboverslag
OPGELET: onderstaande correctieregel wordt toegepast:
Wanneer voor één of meer van de evaluaties (schriftelijke evaluatie of paper) een punt < 9 /20 wordt bekomen, kan het gewogen gemiddelde of MAX. 9/20 behaald worden voor het hele OLOD.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberPaper/ Rapport30,00Laboverslag
OPGELET: onderstaande correctieregel wordt toegepast:
Wanneer voor één of meer van de evaluaties (schriftelijke evaluatie of paper) een punt < 9 /20 wordt bekomen, kan het gewogen gemiddelde of MAX. 9/20 behaald worden voor het hele OLOD.
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijke evaluatie50,00Examen theorie (HC en PR)
OPGELET: onderstaande correctieregel wordt toegepast:
Wanneer voor één of meer van de evaluaties (schriftelijke evaluatie of paper) een punt < 9 /20 wordt bekomen, kan het gewogen gemiddelde of MAX. 9/20 behaald worden voor het hele OLOD.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenweken: Permanente evaluatieObservatie20,00Geen tweede examenkans mogelijk voor vaardigheden & attitude.
Er worden breek-of bonuspunten gekoppeld aan een correcte beroepshouding in het labo (zie scoringsformulier). Indien een breekpunt meer dan 3x niet werd nageleefd leidt dit automatisch tot een niet-delibereeraar cijfer (max 8/20) voor het onderdeel observatie.
Wanneer voor één van de deelevaluaties een resultaat <9/20 wordt bekomen, dan geldt het gewogen gemiddelde met een maximum van 9/20 voor het hele OLOD.

Handboeken, Syllabi, Softwarepakketten ..

Handboek
Microbiology: An Introduction - Global EditionVerplicht€ 90,00
 • Auteur: Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 12th edition
 • ISBN-nr: 978-12-920-9914-9
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
 • In voorraad
Techniques in Microbiology, a student handbookVerplicht
 • Auteur: John M Lammert
 • Uitgever: Pearson
 • ISBN-nr: 0132240114
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad

Studiematerialen : Verplicht

De slides van de hoorcolleges en de labobundels van de practica worden ter beschikking gesteld via de Canvascursus.

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ECOOEindcompetenties verworven hebben van het opleidingsonderdeel waarvoor men geslaagd verklaard isUitdiepend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BLT_LO01LO1: Internationale wetenschappelijke kennis De PBA BMLT integreert zijn kennis van en inzicht in de basis-, de farmaceutische en de biomedische wetenschappen internationale wetenschappelijke ontwikkelingen in zijn professioneel handelen.GespecialiseerdDLR
BLT_LO02LO2: Planning en organisatie labowerk De PBA BMLT plant zelfstandig zijn laboratoriumwerkzaamheden en organiseert zijn analyses en experimenten systematisch en efficiënt binnen een afgesproken tijdsbestek.GespecialiseerdDLR
BLT_LO03LO3: Uitvoering biomedische werkzaamheden De PBA BMLT voert autonoom/individueel, nauwkeurig, kritisch en betrouwbaar biomedische werkzaamheden uit op een onderbouwde manier. Hij stelt problemen vast, signaleert ze en draagt bij tot een aanvaardbare oplossing.GespecialiseerdDLR
BLT_LO04LO4: Methoden en technologieën De PBA BMLT hanteert de gepaste methoden en technologieën van het biomedische werkveld in wisselende contexten. Hij gaat de beperkingen en mogelijkheden hiervan na.GespecialiseerdDLR
BLT_LO05LO5: Kwaliteitszorgsysteem De PBA BMLT werkt actief mee binnen een georganiseerd kwaliteitszorgsysteem in een laboratorium volgens nationale en internationale normen.GespecialiseerdDLR
BLT_LO06LO6: Milieu en Veiligheid De PBA BMLT werkt veilig,duurzaam en milieubewust volgens de wettelijke reglementeringen binnen een laboratoriumcontext.GespecialiseerdDLR
BLT_LO07LO7: Deontologie en maatschappelijke verantwoordelijkheid De PBA BMLT past de internationale deontologische principes van het biomedisch werkveld toe, heeft besef van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en van duurzame ontwikkeling die samenhangt met de beroepspraktijk en hanteert een correcte beroepshouding.GespecialiseerdDLR
BLT_LO09LO9: Teamwerk en communicatie De PBA BMLT werkt constructief, respectvol en teamgericht samen binnen een multiculturele, intra- en interprofessionele context. Hij communiceert adequaat en doelgroepgericht.GespecialiseerdDLR
BLT_LO10LO10: Rapportering De PBA BMLT rapporteert in Nederlands en Engels helder en correct over de experimentele data en analyseresultaten, gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie.GespecialiseerdDLR
BLT_LO12LO12: Dataverwerking De PBA BMLT verwerkt en interpreteert verkregen data op een statistisch correcte manier en maakt een inschatting van hun betrouwbaarheid en biomedische relevantie.GespecialiseerdDLR
BLT_LO13ALO13A: Medisch-diagnostisch werkveld De PBA MLT voert medisch laboratorium onderzoek uit en hanteert daarbij de gepaste methoden en technologieën van het medisch-diagnostisch werkveld in wisselende contexten.GespecialiseerdDLR

Begeleiding

Begeleiding gebeurt na afspraak via mail.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Microbiologie 2 OF geslaagd of getolereerd voor Medische microbiologie 1 OF geslaagd of getolereerd voor Medische Microbiologie.

Bijkomende Kost

21.00