Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Lab Microbiologie 227597/3805/2122/1/35
Studiegids

Lab Microbiologie 2

27597/3805/2122/1/35
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 79,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2021 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het eerste semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Cansse Iris, Geeraerts Sofie
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

PRAKTIJK:

 • Identificatietesten voor bacteriën, GPK en fungi
 • Gevoeligheidsbepalingen
 • Steriliteitstesten

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Practicum/ Atelier/ Studio - PrAtSt24,00 uren
Leer -en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd45,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk10,00 uren

Doelstellingen

OO-doelen

Kennis

De student(e):

 • kan de microbiologische handelingen beschrijven en kent daarbij de kritische punten
 • kent de principes van de microbiologische technieken

Vaardigheden

De student(e):

 • kan pipetteren
 • kan aseptisch werken
 • kan voedingsbodems gieten
 • kan oppervlakte bemonsteren
 • kan een antibiogram opstellen en interpreteren
 • kan ID testen uitvoeren en interpreteren
 • kan een verdunningsreeks maken
 • kan werken met de McFarland schaal
 • kan replica platen
 • kan werken met specifieke laboratoriumsoftware, nl. GLIMS (voorbereiding op werken in een professioneel labo)
 • de student kan bijdragen aan een goed verloop van het laboratorium (information) management (system).
 • kan de bekomen meetwaarden overzichtelijk rapporteren, met de gepaste ICT middelen en verwerkt indien nodig met eenvoudige statische methodes
 • analyseert en begrijpt Engelstalige protocols om ze vervolgens in het labo uit te voeren
 • leert het Engels vakjargon m.b.t. relevante biomedische analyses/technieken

Attitude

De student(e):

 • past de veiligheidsvoorschriften (werkt veilig) en past de afvalregels toe (werkt milieubewust)
 • hanteert een correcte beroepshouding (handelt eerlijk, ordelijk en gedisciplineerd onder begeleiding)
 • werkt autonoom, nauwkeurig, kritisch en betrouwbaar, neemt initiatief
 • draagt zorg voor het labomateriaal
 • bereidt labowerk zorgvuldig voor
 • maakt een goede werkplanning, respecteert de timing en gebruikt zijn/haar tijd efficiënt
 • neemt initiatief bij het uitvoeren van de lab-werkzaamheden
 • herkent mogelijke problemen (bvb op basis van onrealistische data) en signaleert deze
 • staat open voor en kan omgaan met (onverwachte) verandering(en)
 • kan op een succesvolle manier met respect voor andere culturen en anderstaligen in team samenwerken

GI 1.2:Kennis/inzicht in farmaceutische en/of biomed wetenschappen:niv 1: heeft kennis/inzicht in farmaceut.& biomedische wetenschappen
niv 2: integreert kennis/inzicht in farmaceut. en/of biomedische wetenschappen onder begeleiding

Kan de labotechnieken eigen aan de medische microbiologie (ID-testen, antibiogram, bemonsteren, aseptisch handelen en opgroeien, microscopie, MIC/MCB opstellen) uitvoeren en de bekomen resultaten interpreteren.

GI 1.2: Integreren van kennis/inzicht in internationale, wetenschappelijke ontwikkelingen.

GI 2.1 Labowerkzaamheden plannen: niv 2: Analyseert zelfstandig de opdracht en maakt een logisch(e) werkwijze/-schema onder begeleiding

GI 2.2 Labowerkzaamheden uitvoeren volgens planning en afgesproken tijdsbestek: niv 1+2: Voert de werkwijzen uit onder begeleiding en binnen de voorziene tijd (binnen beperkte tijdsdruk). Stuurt bij waar nodig.

GI 3 (probleemoplossend vermogen + initiatief nemen)
GI 3.1Werkzaamheden autonoom/individueel nauwkeurig uitvoeren: niv 3: Voert de biomedische werkzaamheden autonoom/individueel nauwkeurig uit op een onderbouwde manier
GI 3.2 Werkzaamheden autonoom uitvoeren: niv 1: Neemt initiatief bij het uitvoeren van de eigen laboratoriumwerkzaamheden
GI 3.3 Werkzaamheden kritisch en betrouwbaar uitvoeren: niv 1: Begrijpt het belang van de verschillende stappen van de werkwijze met inzicht in zijn handelen
GI 3.4 Problemen signaleren en oplossen: niv 2: Is zich bewust van de mogelijke problemen en kan onder begeleiding bijsturen

GI 4 (flexibiliteit)
GI 4.1 Gepaste methoden en technologieën kiezen niv 1: Heeft kennis en inzicht in de principes van eenvoudige vooropgestelde methoden en technologieën niv 2: Kiest onderbouwd en onder begeleiding de gepaste methoden en technologieën, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen, in een welomschreven context.
GI 4.2 Gepaste methoden en technologieën hanteren: niv 1+2: Hanteert de gepaste methoden en technologieën onder begeleiding in een welomschreven contex

GI 5.1 Volgens SOP's werken: niv 1: kent de SOP's waarmee gewerkt wordt
Volgens SOP's werken: niv 2: voert de handelingen van SOP's correct uit

Neemt de nodige controles mee bij het uitvoeren van een proef
GI 5.2 Controles, kalibraties en validaties uitvoeren: niv 2: Voert volgens instructies en onder begeleiding controles en/of kalibraties uit
Verwerkt biologisch gecontamineerd materiaal op een correcte wijze

GI 6.1 Veilig werken: niv 2: Handelt onder begeleiding volgens de veiligheidsvoorschriften
GI 6.2 Milieubewust werken: niv 2: Verwijdert onder begeleiding afval volgens de reglementering

GI 7 (eerlijkheid, discipline, orde, gedrevenheid)
GI 7.1Deontologische principes toepassen. niv 3: past de deontologische principes eigen aan het domein toe, heeft besef van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en van duurzame ontwikkeling die samenhangt met de beroepspraktijk.

GI 7.2 Correcte beroepshouding hanteren: niv 3: hanteert een correcte beroepshouding (eerlijkheid, discipline, orde, gedrevenheid) op zelfstandige wijze

GI 9 (samenwerken, professioneel en doelgericht communiceren)
GI 9.1 Teamgericht werken: niv 1: Neemt verantwoordelijkheid op voor de eigen uit te voeren taken, Houdt zich aan opgelegde afspraken

GI 9.2 Adequaat en doelgericht communiceren: niv 1+2: communiceert respectvol, assertief, constructief met gelijken.

GI 9.3 In multiculturele context: niv 1+2: luistert naar mening, visie van de ander, bouwt in interculturele situaties een werkrelatie op met medestudenten.

GI 10 (data verwerken en kritisch interpreteren)
GI 10.1 Schriftelijk rapporteren gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie: niv 3: Rapporteert schriftelijk en traceerbaar over meerdere experimenten op een samenhangende manier

GI 10.2 Mondeling rapporteren en presenteren gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie: niv 1: rapporteert mondeling face-to-face op een duidelijke en transparante manier. 

GI 12.1 Verkregen data correct verwerken: niv 1: Geeft de verkregen data correct weer en gebruikt hierbij de gepaste ICT-hulpmiddelen (o.a. word, excel)

GI 12.2 Resultaten kritisch interpreteren:niv 2: Herkent zelfstandig afwijkende resultaten en kan afwijkende resultaten aantonen met behulp van o.a. referentiewaarden en controles

GI 13A1 Klin-chem, MB en hematol analyses uitvoeren: niv 2: voert eenvoudige klin-chem, MB en hematologische analyses uit onder begeleiding

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januari (vooruitgeschoven)Schriftelijke evaluatie30,00Kennistest practica.Wanneer voor één van de deelevaluaties een resultaat <9/20 wordt bekomen, dan geldt het gewogen gemiddelde met een maximum van 9/20 voor het hele OLOD.
Buiten de examenweken: Permanente evaluatiePaper/ Rapport25,00Werkboek (zie scoringsformulier).
Wanneer voor één van de deelevaluaties een resultaat <9/20 wordt bekomen, dan geldt het gewogen gemiddelde met een maximum van 9/20 voor het hele OLOD.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberPaper/ Rapport25,00Werkboek (zie scoringsformulier).
Wanneer voor één van de deelevaluaties een resultaat <9/20 wordt bekomen, dan geldt het gewogen gemiddelde met een maximum van 9/20 voor het hele OLOD.
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijke evaluatie30,00Kennistest practica. Wanneer voor één van de deelevaluaties een resultaat <9/20 wordt bekomen, dan geldt het gewogen gemiddelde met een maximum van 9/20 voor het hele OLOD.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenweken: Permanente evaluatieObservatie45,00Geen tweede examenkans mogelijk voor vaardigheden & attitude.
Er worden breek-of bonuspunten gekoppeld aan een correcte beroepshouding in het labo (zie scoringsformulier). Indien een breekpunt meer dan 3x niet werd nageleefd leidt dit automatisch tot een niet-delibereeraar cijfer (max 8/20) voor het onderdeel observatie.
Wanneer voor één van de deelevaluaties een resultaat <9/20 wordt bekomen, dan geldt het gewogen gemiddelde met een maximum van 9/20 voor het hele OLOD.

Handboeken, Syllabi, Softwarepakketten ..

Handboek
Techniques in Microbiology, a student handbookVerplicht
 • Auteur: John M Lammert
 • Uitgever: Pearson
 • ISBN-nr: 0132240114
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad

Studiematerialen : Verplicht

Cansse, I. & Geeraerts, S. (2021-2022). Lab microbiologie 2 - Canvas

Deze benodigdheden dienen elk practicum meegenomen te worden, zoniet zal de toegang tot het labo geweigerd worden met een onwettige afwezigheid tot gevolg.

- veiligheidsbril
- aansteker
- peer
- zwarte viltstift (dunne tip)
- katoenen handdoek
- spatel
- schaar

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ECOOEindcompetenties verworven hebben van het opleidingsonderdeel waarvoor men geslaagd verklaard isUitdiepend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BLT_LO01LO1: Internationale wetenschappelijke kennis De PBA BMLT integreert zijn kennis van en inzicht in de basis-, de farmaceutische en de biomedische wetenschappen internationale wetenschappelijke ontwikkelingen in zijn professioneel handelen.GespecialiseerdDLR
BLT_LO02LO2: Planning en organisatie labowerk De PBA BMLT plant zelfstandig zijn laboratoriumwerkzaamheden en organiseert zijn analyses en experimenten systematisch en efficiënt binnen een afgesproken tijdsbestek.GespecialiseerdDLR
BLT_LO03LO3: Uitvoering biomedische werkzaamheden De PBA BMLT voert autonoom/individueel, nauwkeurig, kritisch en betrouwbaar biomedische werkzaamheden uit op een onderbouwde manier. Hij stelt problemen vast, signaleert ze en draagt bij tot een aanvaardbare oplossing.GespecialiseerdDLR
BLT_LO04LO4: Methoden en technologieën De PBA BMLT hanteert de gepaste methoden en technologieën van het biomedische werkveld in wisselende contexten. Hij gaat de beperkingen en mogelijkheden hiervan na.GespecialiseerdDLR
BLT_LO05LO5: Kwaliteitszorgsysteem De PBA BMLT werkt actief mee binnen een georganiseerd kwaliteitszorgsysteem in een laboratorium volgens nationale en internationale normen.GespecialiseerdDLR
BLT_LO06LO6: Milieu en Veiligheid De PBA BMLT werkt veilig,duurzaam en milieubewust volgens de wettelijke reglementeringen binnen een laboratoriumcontext.GespecialiseerdDLR
BLT_LO07LO7: Deontologie en maatschappelijke verantwoordelijkheid De PBA BMLT past de internationale deontologische principes van het biomedisch werkveld toe, heeft besef van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en van duurzame ontwikkeling die samenhangt met de beroepspraktijk en hanteert een correcte beroepshouding.GespecialiseerdDLR
BLT_LO09LO9: Teamwerk en communicatie De PBA BMLT werkt constructief, respectvol en teamgericht samen binnen een multiculturele, intra- en interprofessionele context. Hij communiceert adequaat en doelgroepgericht.GespecialiseerdDLR
BLT_LO10LO10: Rapportering De PBA BMLT rapporteert in Nederlands en Engels helder en correct over de experimentele data en analyseresultaten, gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie.GespecialiseerdDLR
BLT_LO12LO12: Dataverwerking De PBA BMLT verwerkt en interpreteert verkregen data op een statistisch correcte manier en maakt een inschatting van hun betrouwbaarheid en biomedische relevantie.GespecialiseerdDLR
BLT_LO13ALO13A: Medisch-diagnostisch werkveld De PBA MLT voert medisch laboratorium onderzoek uit en hanteert daarbij de gepaste methoden en technologieën van het medisch-diagnostisch werkveld in wisselende contexten.GespecialiseerdDLR

Begeleiding

Begeleiding kan na afspraak via mail.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Microbiologie 1 EN geslaagd of getolereerd voor Lab Microbiologie 1.

Bijkomende Kost

21.00