Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
KBLT31HEMATO - Hematologie27616/3805/2122/1/02
Studiegids

KBLT31HEMATO - Hematologie

27616/3805/2122/1/02
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • medische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs studiematerialen: € 29,99
Totale kostprijs: € 29,99
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2021 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het eerste semester)
Aard: Specifiek verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Vanneste Elke
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

Hematologie is de tak van de medische wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de samenstelling en eigenschappen van bloed, de bloedvormende organen en bloedziekten. Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Hematologische maligniteiten
 • Lymfadenopathie en lymfomen
 • Bloedstollingsstoornissen

Symptomen en laboratoriumparameters worden verklaard vanuit de onderliggende oorzaak en er wordt stilgestaan bij de mogelijke (toekomstige) behandelingen.
Met de normale hematopoëse als basis, komt de pathologie van de erytropoëse (o.m. anemie) en leukopoëse (o.m. leukemie) aan bod. Met de primaire en secundaire hemostase als basis, worden bloedstollingsstoornissen besproken. Adhv casussen met bijhorende bloedbeelden worden afwijkende parameters en morfologische veranderingen, als onderdeel van een totaal ziektebeeld, besproken.

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege12,00 uren
Practicum/ Atelier/ Studio - PrAtSt3,00 uren
Leer- en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd45,00 uren
Project
Projectwerk10,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk5,00 uren

Doelstellingen

De student:

 • kan beschrijven hoe de bloedstalen verwerkt en geanalyseerd worden.
 • kan bij de meest voorkomende bloedziekten de link leggen tussen de afwijkende laboratoriumresultaten en de epidemiologie, kliniek, prognose en behandeling van de ziekte.
 • herkent afwijkende waarden uit bloedstollingstesten met oog op bloedstollingsziekten.
 • kan erfelijke en aangeboren bloedziekten plaatsen in tijd en ruimte met oog op hedendaagse behandelingen, toekomstige ontwikkelingen en stamceltransplantatie.
 • kan de normale en abnormale morfologie herkennen op een perifeer bloeduitstrijkje.
 • hanteert een professionele attitude en kan bijdragen aan een goed verloop van het laboratorium (information) management system.
 • kan Nederlandstalige/Engelstalige vakliteratuur begrijpend lezen en interpreteren.
 • kan schriftelijk rapporteren in het Nederlands met de gepaste biomedische vakterminologie.

Deze doelen dragen bij tot de gedragsindicatoren:

GI 1.2 Kennis/inzicht in farmaceutische en/of biomed wetenschappen, niv 1: heeft kennis/inzicht in farmaceutische & biomedische wetenschappen en internationale wetenschappelijke ontwikkelingen; niv 3: integreert kennis/inzicht in farmaceutische en/of biomedische wetenschappen en internationale wetenschappelijke ontwikkelingen op zelfstandige wijze
GI 2.1 Labowerkzaamheden plannen, niv 3: plant en organiseert zelfstandig gelijktijdig meerdere taken efficiënt, stelt zelf werkwijze (n)/-schema('s) op en stuurt bij waar nodig
GI 2.2 Labowerkzaamheden uitvoeren, niv 1+2: voert de werkwijzen uit onder begeleiding en binnen de voorziene tijd (binnen beperkte tijdsdruk)
GI 3.1 Werkzaamheden autonoom/individueel nauwkeurig uitvoeren, niv 3: voert de biomedische werkzaamheden autonoom/individueel nauwkeurig uit op een onderbouwde manier
GI 4.1 Gepaste methoden en technologieën kiezen, niv 2: kiest onderbouwd en onder begeleiding de gepaste methoden en technologieën, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen, in een welomschreven context
GI 5.1 Volgens SOP's werken, niv 1: kent de SOP's waarmee gewerkt wordt; niv 2: voert de handelingen van SOP's correct uit
GI 6.1 Veilig werken, niv 3: handelt zelfstandig volgens de veiligheidsvoorschriften
GI 6.2 Milieubewust werken, niv 3: werkt duurzaam en verwijdert zelfstandig afval volgens de reglementering
GI 7.2 Correcte beroepshouding hanteren, niv 3: hanteert een correcte beroepshouding (eerlijkheid, discipline, orde, gedrevenheid) op zelfstandige wijze
GI 9.1 Teamgericht werken, niv 2: neemt verantwoordelijkheid op voor de eigen uit te voeren taken, Functioneert in een divers, multicultureel team, stelt zich flexibel op, is oplossingsgericht en houdt zich aan de gemaakte afspraken binnen een groep van vakgenoten of binnen een multidisciplinaire groep in het werkveld
GI 9.2 Adequaat en doelgroepgericht communiceren, niv 1 +2: communiceert respectvol, assertief, constructief met gelijken
GI 10.1 Schriftelijk rapporteren gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie, niv 3: rapporteert in Nederlands en Engels schriftelijk en traceerbaar over meerdere experimenten op een samenhangende manier
GI 10.2 Mondeling rapporteren en presenteren gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie, niv 1: rapporteert mondeling in Nederlands, Engels en Frans (enkel voor MLT) face-to-face op een duidelijke en transparante manier

GI 11.1 Selectie van internationale wetenschappelijke bronnen: niv 1: Heeft kennis van de verschillende internationale wetenschappelijke bronnen en zoekmethodes, maakt een samenvatting uitgaande van een beperkte hoeveelheid bronnen in het Nederlands. 
GI 12.1 Verkregen data correct verwerken, niv1: niv 1: Geeft de verkregen data correct weer en gebruikt hierbij de gepaste ICT-hulpmiddelen (o.a. word, excel)
GI 12.3 Resultaten kritisch interpreteren, niv 2: herkent zelfstandig afwijkende resultaten en kan afwijkende resultaten aantonen met behulp van o.a. referentiewaarden en controles
GI 13.A1 Klin-chem, MB en hematol analyses uitvoeren, niv 1: heeft kennis van de klin-chem, MB, hematologische en moleculair diagnostische analyses (pre-analytisch, analytisch en post-analytisch); niv 2: voert eenvoudige klin-chem, MB en hematologische analyses uit onder begeleiding

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januari (vooruitgeschoven)Schriftelijke evaluatie75,00Examen theorie (HC en PR) OPGELET: onderstaande correctieregel wordt toegepast:Wanneer voor één of meer van de evaluaties (schriftelijke evaluatie of paper) een punt < 9 /20 wordt bekomen, kan MAX. het gewogen gemiddelde of 9/20 behaald worden voor het hele OLOD.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijke evaluatie75,00Examen theorie (HC en PR)
OPGELET: onderstaande correctieregel wordt toegepast:
Wanneer voor één of meer van de evaluaties (schriftelijke evaluatie of paper) een punt < 9 /20 wordt bekomen, kan het gewogen gemiddelde of MAX. 9/20 behaald worden voor het hele OLOD.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenweken: EindevaluatiePaper/ Rapport25,00Laboverslag
OPGELET: onderstaande correctieregel wordt toegepast:
Wanneer voor één of meer van de evaluaties (schriftelijke evaluatie of paper) een punt < 9 /20 wordt bekomen, kan het gewogen gemiddelde of MAX. 9/20 behaald worden voor het hele OLOD.

Handboeken, Syllabi, Softwarepakketten ..

Handboek
Klinische hematologieVerplicht€ 29,99
 • Auteur: Marc Boogaerts
 • Uitgever: LannooCampus
 • Editie: 2015
 • ISBN-nr: 978-94-014-2161-4
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad

Studiematerialen : Verplicht

Vanneste, E. (2021) Losbladig cursusmateriaal (PowerPoint presentatie) - Canvas

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ECOOEindcompetenties verworven hebben van het opleidingsonderdeel waarvoor men geslaagd verklaard isUitdiepend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BLT_LO01LO1: Internationale wetenschappelijke kennis De PBA BMLT integreert zijn kennis van en inzicht in de basis-, de farmaceutische en de biomedische wetenschappen internationale wetenschappelijke ontwikkelingen in zijn professioneel handelen.GespecialiseerdDLR
BLT_LO02LO2: Planning en organisatie labowerk De PBA BMLT plant zelfstandig zijn laboratoriumwerkzaamheden en organiseert zijn analyses en experimenten systematisch en efficiënt binnen een afgesproken tijdsbestek.GespecialiseerdDLR
BLT_LO03LO3: Uitvoering biomedische werkzaamheden De PBA BMLT voert autonoom/individueel, nauwkeurig, kritisch en betrouwbaar biomedische werkzaamheden uit op een onderbouwde manier. Hij stelt problemen vast, signaleert ze en draagt bij tot een aanvaardbare oplossing.GespecialiseerdDLR
BLT_LO04LO4: Methoden en technologieën De PBA BMLT hanteert de gepaste methoden en technologieën van het biomedische werkveld in wisselende contexten. Hij gaat de beperkingen en mogelijkheden hiervan na.GespecialiseerdDLR
BLT_LO05LO5: Kwaliteitszorgsysteem De PBA BMLT werkt actief mee binnen een georganiseerd kwaliteitszorgsysteem in een laboratorium volgens nationale en internationale normen.GespecialiseerdDLR
BLT_LO06LO6: Milieu en Veiligheid De PBA BMLT werkt veilig,duurzaam en milieubewust volgens de wettelijke reglementeringen binnen een laboratoriumcontext.GespecialiseerdDLR
BLT_LO07LO7: Deontologie en maatschappelijke verantwoordelijkheid De PBA BMLT past de internationale deontologische principes van het biomedisch werkveld toe, heeft besef van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en van duurzame ontwikkeling die samenhangt met de beroepspraktijk en hanteert een correcte beroepshouding.GespecialiseerdDLR
BLT_LO09LO9: Teamwerk en communicatie De PBA BMLT werkt constructief, respectvol en teamgericht samen binnen een multiculturele, intra- en interprofessionele context. Hij communiceert adequaat en doelgroepgericht.GespecialiseerdDLR
BLT_LO10LO10: Rapportering De PBA BMLT rapporteert in Nederlands en Engels helder en correct over de experimentele data en analyseresultaten, gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie.GespecialiseerdDLR
BLT_LO12LO12: Dataverwerking De PBA BMLT verwerkt en interpreteert verkregen data op een statistisch correcte manier en maakt een inschatting van hun betrouwbaarheid en biomedische relevantie.GespecialiseerdDLR
BLT_LO13ALO13A: Medisch-diagnostisch werkveld De PBA MLT voert medisch laboratorium onderzoek uit en hanteert daarbij de gepaste methoden en technologieën van het medisch-diagnostisch werkveld in wisselende contexten.GespecialiseerdDLR

Begeleiding

Er is mogelijkheid tot vraagstelling tijdens de les of via mail.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Cel- en bloedleer OF geslaagd of getolereerd voor Celbiologie EN (geslaagd of getolereerd voor Hematologie 1 OF geslaagd of getolereerd voor Hematologie) .

Bijkomende Kost

0.75