Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
KBLT31PROJKLINMOLDIAGN - Project Klinische en moleculaire diagnostiek27639/3805/2122/1/08
Studiegids

KBLT31PROJKLINMOLDIAGN - Project Klinische en moleculaire diagnostiek

27639/3805/2122/1/08
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • medische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 150,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2021 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het eerste semester)
Aard: Specifiek verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Roelandt An
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

Hoorcolleges:

- Introductie m.b.t. de inhoud van het opleidingsonderdeel

- Gastlessen rond moleculaire en klinische (diagnostische) analysetechnieken, bio-informatica en risico-analyse

Werkcolleges:

In de werkcolleges komen volgende inhouden aan bod: 

- Klinische casuïstiek (m.b.t. diagnostische analysetechnieken, resultaten enz.)

- Moleculaire casuïstiek en bio-informatica (m.i.v. gebruik van databanken)

- Schrijven van een SOP

- Westgard regels, Levey-Jenningskaart e.a. controlekaarten, geborgde periodes

- Toepassing van het GLIMS-programma m.b.t. kwaliteitscontrole

- Risico-analyse (FMEA)

- Statistische dataverwerking met Excel, met de focus op diagnostische testen

Webinars m.b.t. POCT:

Point-of-care testen (POCT) zijn labo-onderzoeken die "naast het bed van de patiënt" plaatsvinden, waarbij er heel snel een resultaat beschikbaar is. Klassiek gebeuren alle medische testen en analyses binnen een laboratoriumsetting. De laatste jaren zijn point of care testen echter in opmars. POC-testen gebeuren buiten het laboratorium en hoewel ze onder de verantwoordelijkheid van het laboratorium blijven, kunnen ze uitgevoerd worden door artsen, verpleegkundigen of ander al dan niet medisch geschoold personeel. Hierdoor dient extra aandacht besteed te worden aan het kwaliteitszorgsysteem.

Volgende inhouden komen aan bod:
Algemene inleiding over POCT incl. wetgeving
POCT in een universitair ziekenhuis
POCT in primary care
POCT vanuit een eerstelijns gezondheidszorg laboratorium
POCT vanuit de verpleegkundige praktijk
POCT vanuit de apotheek
POC-toestellen binnen de serologie
POC-toestellen binnen de stollingsparameters
POC-toestellen binnen de klinische parameters

Project in samenwerking met studenten verpleegkunde

Verdieping in het gebruik van POCT-toestellen in verschillende contexten

Alle onderdelen binnen dit project zijn verplicht te volgen!

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege9,00 uren
Werkcollege26,00 uren
Leer- en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd55,00 uren
Project
Projectwerk25,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk25,00 uren
Zelfstudie & zelfstandig werk10,00 uren

Doelstellingen

OO-doelen:

Algemeen: De student

- Kan op basis van een klinische casus de juiste chemische, moleculaire of andere diagnostische, analysetechnieken selecteren, de resultaten interpreteren en rapporteren

- Kan meeschrijven aan een SOP

- Kan data op een statistische manier verwerken, interpreteren en rapporteren

- Kan gebruik maken van het GLIMS-programma (m.b.t. kwaliteitscontrole)

- Kan kwaliteitscontroles binnen een klinisch labo uitvoeren, interpreteren en rapporteren

- Kan meewerken aan een risico-analyse

- rapporteert schriftelijk, hanteert hierbij een wetenschappelijke schrijfstijl en de gepaste biomedische vakterminologie en refereert correct naar de gebruikte bronnen 

- presenteert mondeling op een gestructureerde en onderbouwde manier

- kan (multidisciplinair) samenwerken en communiceren en vertoont de gepaste attitude tijdens de werksessies

- leert Engels vakjargon

M.b.t. POCT: De student

- Kan POC-testen situeren binnen de context van een universitair ziekenhuis en van eerstelijnszorg, vanuit standpunt van de zorgverlener en van het laboratorium
- Kent de voorwaarden en normen waaraan moet worden voldaan om kwaliteitsvolle POC-testen uit te voeren

- Heeft zich verdiept in actuele ontwikkelingen en toekomstmogelijkheden van  POC-testen m.b.t. serologie, stollingsparameters, klinische parameters en microbiologie

- Kan gebruik maken van hand- en tafeltoestellen
- Kan een onderzoeksplan opstellen voor de implementatie van POCT in een bepaalde setting (ziekenhuis, huisarts, apotheek, ...)

dragen bij tot LO en GI:

GI 1.2 Kennis/inzicht in farmaceutische en/of biomed wetenschappen: niv 1: heeft kennis/inzicht in farmaceutische & biomedische wetenschappen en internationale wetenschappelijke ontwikkelingen + niv 2: integreert kennis/inzicht in farmaceutische en/of biomedische wetenschappen en internationale wetenschappelijke ontwikkelingen onder begeleiding
 
GI 4.1 Gepaste methoden en technologieën kiezen: niv 2: Kiest onderbouwd en onder begeleiding de gepaste methoden en technologieën, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen, in een welomschreven context 

GI 5.1 Volgens SOP's werken: niv 3: Werkt mee aan het schrijven van SOP’s volgens nationale en internationale normen

GI 5.2 Controles, kalibraties en validaties uitvoeren: niv 1: Heeft kennis van controles, kalibraties en validaties + niv 2: Voert volgens instructies en onder begeleiding controles en/of kalibraties uit + niv 3: Voert volgens instructies en onder begeleiding validaties uit

GI 5.3 Binnen een gespecialiseerd kwaliteitszorgsysteem werken: niv 1+2: Heeft kennis van nationale en internationale normen en van een kwaliteitshandboek  

GI 7.1 Deontologische en bio-ethische principes toepassen: niv 3: Past de internationale deontologische principes eigen aan het domein toe, kan een standpunt innemen m.b.t. bio-ethische vragen over o.a. innovatieve ontwikkelingen in een internationaal perspectief; brengt maatschappelijke verantwoordelijkheid in de praktijk; begrijpt de principes van duurzame ontwikkeling en geeft hierover advies indien nodig

GI 9.1 Teamgericht samenwerken: niv 2: Neemt verantwoordelijkheid op voor de eigen uit te voeren taken, Functioneert in een divers, multicultureel team, stelt zich flexibel op, is oplossingsgericht en houdt zich aan de gemaakte afspraken binnen een groep van vakgenoten of binnen een multidisciplinaire groep in het werkveld + niv 3: Neemt medeverantwoordelijkheid op voor collectieve taken, noden en resultaten. Functioneert in een divers, multicultureel team, stelt zich flexibel op, is oplossingsgericht en houdt zich aan de gemaakte afspraken binnen een groep van vakgenoten of binnen een multidisciplinaire groep in het werkveld

GI 9.2 Adequaat en doelgroepgericht communiceren: niv 1 +2: Communiceert respectvol, assertief, constructief met gelijken + niv 3: Communiceert respectvol, assertief, constructief met verschillende doelgroepen

GI 9.3 In multiculturele context: niv 3: gaat op constructieve wijze om met uitdagingen die met interculturele professionele samenwerking gepaard kan gaan (culturele veerkracht), relativeert eigen visie/ideeën (culturele ontvankelijkheid) en draagt bij tot een sfeer van vertrouwen (culturele, relationele competentie) op zelfstandige wijze

GI 10.1 Schriftelijk rapporteren gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie: niv 3: Rapporteert in Nederlands en Engels schriftelijk en traceerbaar over meerdere experimenten op een samenhangende manier

GI 10.2 Mondeling rapporteren en presenteren gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie: niv 1: Rapporteert mondeling in Nederlands, Engels en Frans face-to-face op een duidelijke en transparante manier + niv 2: Rapporteert en presenteert helder en duidelijk in Nederlands en Engels aan een groep van vakgenoten

GI 12.1 Verkregen data correct verwerken: niv 3: Gebruikt zelfstandig de correcte methode en software om complexe verkregen data te verwerken

GI 12.2 Verkregen data statistisch verwerken: niv 3: Verwerkt zelfstandig verkregen data volgens statistische methode

GI 12.3 Resultaten kritisch interpreteren: niv 3: Interpreteert zelfstandig resultaten in de correcte biomedische context

GI 13A.1 Klinisch-chemische (klin-chem), microbiologische (MB), hematologische en moleculair diagnostische analyses uitvoeren: niv 1: heeft kennis van de klin-chem, MB, hematologische en moleculair diagnostische analyses (pre-analytisch, analytisch en post-analytisch)Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januari (vooruitgeschoven)Schriftelijke evaluatie20,00kennistoetsIndien voor één van de onderdelen een punt <8/20 bekomen wordt, kan het gewogen gemiddelde of max. 7/20 bekomen worden voor het gehaal van dit OLOD.
Buiten de examenweken: EindevaluatiePaper/ Rapport60,00verslag/rapport
Indien voor één van de onderdelen een punt <8/20 bekomen wordt, kan het gewogen gemiddelde of max. 7/20 bekomen worden voor het geheel van dit OLOD.
Buiten de examenweken: EindevaluatiePresentatie20,00presentatie en attitude in het projectwerk;
Indien voor één van de onderdelen (presentatie en/of attitude) een punt <8/20 bekomen wordt, kan het gewogen gemiddelde of max. 7/20 bekomen worden voor het geheel van dit OLOD.
Attitude is niet herkansbaar in tweede zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberPaper/ Rapport60,00verslag/rapport
Indien voor één van de onderdelen een punt <8/20 bekomen wordt, kan het gewogen gemiddelde of max. 7/20 bekomen worden voor het geheel van dit OLOD.
Examenmoment augustus/septemberPresentatie20,00Presentatie en attitude in het projectwerk. Volgende correctieregel wordt toegepast: Wanneer voor één of meer van de onderdelen een punt <8 bekomen wordt, kan MAX. het gewogen gemiddelde of 7/20 behaald worden.
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijke evaluatie20,00kennistoets
Indien voor één van de onderdelen een punt <8/20 bekomen wordt, kan het gewogen gemiddelde of max. 7/20 bekomen worden voor het geheel van dit OLOD.

Studiematerialen : Verplicht

Studiemateriaal (presentaties en opdrachten): op Canvas.

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ECOOEindcompetenties verworven hebben van het opleidingsonderdeel waarvoor men geslaagd verklaard isUitdiepend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BLT_LO01LO1: Internationale wetenschappelijke kennis De PBA BMLT integreert zijn kennis van en inzicht in de basis-, de farmaceutische en de biomedische wetenschappen internationale wetenschappelijke ontwikkelingen in zijn professioneel handelen.GespecialiseerdDLR
BLT_LO04LO4: Methoden en technologieën De PBA BMLT hanteert de gepaste methoden en technologieën van het biomedische werkveld in wisselende contexten. Hij gaat de beperkingen en mogelijkheden hiervan na.GespecialiseerdDLR
BLT_LO05LO5: Kwaliteitszorgsysteem De PBA BMLT werkt actief mee binnen een georganiseerd kwaliteitszorgsysteem in een laboratorium volgens nationale en internationale normen.GespecialiseerdDLR
BLT_LO07LO7: Deontologie en maatschappelijke verantwoordelijkheid De PBA BMLT past de internationale deontologische principes van het biomedisch werkveld toe, heeft besef van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en van duurzame ontwikkeling die samenhangt met de beroepspraktijk en hanteert een correcte beroepshouding.GespecialiseerdDLR
BLT_LO09LO9: Teamwerk en communicatie De PBA BMLT werkt constructief, respectvol en teamgericht samen binnen een multiculturele, intra- en interprofessionele context. Hij communiceert adequaat en doelgroepgericht.GespecialiseerdDLR
BLT_LO10LO10: Rapportering De PBA BMLT rapporteert in Nederlands en Engels helder en correct over de experimentele data en analyseresultaten, gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie.GespecialiseerdDLR
BLT_LO12LO12: Dataverwerking De PBA BMLT verwerkt en interpreteert verkregen data op een statistisch correcte manier en maakt een inschatting van hun betrouwbaarheid en biomedische relevantie.GespecialiseerdDLR
BLT_LO13ALO13A: Medisch-diagnostisch werkveld De PBA MLT voert medisch laboratorium onderzoek uit en hanteert daarbij de gepaste methoden en technologieën van het medisch-diagnostisch werkveld in wisselende contexten.GespecialiseerdDLR

Begeleiding

- Tijdens de les/werkcolleges of na afspraak

- Via forum op Canvas

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Klinische biologie 2 OF geslaagd of getolereerd voor Klinische Chemie OF (geslaagd of getolereerd voor Klinische Chemie EN geslaagd of getolereerd voor Klinische Biologie)) EN (geslaagd of getolereerd voor Immunologie en transfusie OF (geslaagd of getolereerd voor Immunologie-proteïnetechnologie OF geslaagd of getolereerd voor Immunologie-proteïnetechnologie theorie)) EN geslaagd of getolereerd voor Microbiologie 2 OF (geslaagd of getolereerd voor Medische microbiologie 1 OF geslaagd of getolereerd voor Medische Microbiologie) EN geslaagd of getolereerd voor Biotechnologie 2 OF geslaagd of getolereerd voor Moleculaire genetica .

Bijkomende Kost

1.50