Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Capita Selecta27662/3805/2122/1/14
Studiegids

Capita Selecta

27662/3805/2122/1/14
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • medische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 118,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2021 (Academiejaar)
Aard: Specifiek verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Bellon Hannelore, De Goeyse Ine, De Meyer Glenn, De Schutter Kristof, Wybraeke Filip
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

Deel automatisering

In de lessen ‘automatisering’ wordt het proces van automatisatie binnen een (klinisch) laboratorium geanalyseerd en verder toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de diverse domeinen van de klinische biologie.De 3 verschillende fasen van het analytisch proces worden uitvoerig besproken: (1) de pre-analytische fase  (2) de analytische fase en (3) de post-analytische fase (met de interpretatie van een resultaat aan de hand van de klinische performantiekarakteristieken van de test).

De automatisatiemogelijkheden van deze 3 fasen en de concrete toepassing ervan binnen de verschillende deelgebieden in de klinische biologie worden toegelicht. Hiertoe worden automaten en software besproken binnen point-of-care testing, immunologie, hematologie, immuunhematologie en microbiologie.

Daarnaast komen ook concepten van productie- en voorraadbeheer aan bod, net als de stand van zaken binnen de laboratoriuminformatica.

Deel deontologie  / wetgeving van de gezondheidszorgberoepen

- Wetgeving met betrekking tot de beroepsuitoefening : verschil wet en KB toegepast op wet 10.05.2015 en KB 17.01.2019. Verschil verordening en richtlijn toegepast op de AVG (GDPR) en mobiliteit van patiënt/beroepsbeoefenaar; hiervoor gebeurt een situering van het begrip recht in de Vlaamse staatsstructuur
- De rechten van de patiënt m.i.v. de minderjarige en onbekwame patiënt
- De geheimhoudingsplicht en summier de AVG
- Een bespreking van de ‘verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid’ van de Medisch laboratoriumtechnoloog

Deel in-vivo technieken

In het onderdeel in-vivo technieken komen volgende onderwerpen aan bod: ECG, longfunctie & spirometrie, EEG, bloeddruk, allergie & huidtesten, radioprotectie & medische beeldvorming

In het practicum worden een aantal verpleegkundige handelingen ingeoefend, zoals vermeld in het KB van 17/1/2019 (7,5u)

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege30,00 uren
Practicum/ Atelier/ Studio - PrAtSt10,00 uren
Leer -en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd40,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk28,00 uren
Zelfstudie & zelfstandig werk10,00 uren

Doelstellingen

De student

- heeft kennis van de mogelijkheden van automatisatie binnen klinische labo's
- heeft kennis van de verwachtingen naar een biomedisch laborant binnen een klinisch (geautomatiseerd) labo toe

- kan een casus mbt automatisatie schriftelijk uitwerken 
- heeft kennis van beroepsdeontologie
- heeft kennis van de wetgeving in verband met de gezondheidszorgberoepen

- Kent de basisprincipes van een ECG, de verschillende afleidingen en de functies van de aangebrachte elektroden. 
- Kan een QRS-complex identificeren en bespreken
- Kent de basisprincipes van een EEG en kan de verschillende golven van een EEG herkennen
- Kent de verschillende slaapstadia en het belang van een EEG bij slaapstoornissen
- Kent het principe van spirometrie en kent de verschillende longvolumes en -capaciteiten
- Kan het verschil tussen astma en COPD toelichten en kent de relatie tussen het resultaat van een spirometrische test en de diagnose van astma en/of COPD
- Kent de fysiologie en principes van bloeddrukmeting
- Kan huidtesten verklaren
- Kent de basisprincipes van medische beeldvorming & radioprotectie

- Kan een aantal verpleegkundige handelingen uitvoeren zoals vermeld in het KB van 17/1/2019


Doelen dragen bij tot volgende Gedragsindicatoren:

GI 1.2:
Kennis/inzicht in farmaceutische en/of biomed wetenschappen: niv 1: heeft kennis/inzicht in farmaceutische & biomedische wetenschappen en internationale wetenschappelijke ontwikkelingen 

GI 3.1:
Werkzaamheden autonoom/individueel nauwkeurig uitvoeren: niv1+ 2: Voert de biomedische werkzaamheden nauwkeurig uit onder  begeleiding, met kennis en inzicht in theoretische onderbouw

GI 3.3: 
Werkzaamheden kritisch en betrouwbaar uitvoeren: niv 3: Analyseert kritisch zijn handelen en stuurt bij indien nodig zodat een betrouwbaar resultaat wordt bekomen

GI 3.4: 
Problemen signaleren en oplossen: niv 2: Is zich bewust van de mogelijke problemen en kan onder begeleiding bijsturen

GI 4.1:
Gepaste methoden en technologieën kiezen: niv 1: Heeft kennis en inzicht in de principes van eenvoudige vooropgestelde methoden en technologieën + niv 3: Kiest onderbouwd en onder begeleiding de gepaste methoden en technologieën, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen, in een wisselende/complexe context

GI 7.1:
Deontologische en bio-ethische principes toepassen: niv 1+2: Kent de internationale deontologische principes eigen aan het domein; heeft inzicht in nationale en internationale bio-ethische vragen gelieerd aan het vakgebied; kent de basisprincipes van patiëntenrecht en aansprakelijkheidsrecht en begrijpt de kerngedachten m.b.t. duurzame ontwikkeling

GI 10.1: 
Schriftelijk rapporteren gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie: niv 3: Rapporteert in Nederlands en Engels schriftelijk en traceerbaar over meerdere experimenten op een samenhangende manier

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januari (vooruitgeschoven)Mondelinge evaluatie20,00Deel automatisatie: mondelinge toelichting van een case study. Opgelet: volgende correctieregels worden toegepast. Ongeacht de behaalde score voor de afzonderlijke delen gelden volgende regels :Wanneer voor één van de onderdelen een punt < 8 /20 bekomen wordt, dan geldt het gewogen gemiddelde of maximum 7/20 (niet-tolereerbaar) voor het hele OLOD.
Examenmoment januari (vooruitgeschoven)Paper/ Rapport20,00Deel automatisatie: case study uitwerken m.b.t. 'automatisatie' aangewend op één van de stageplaatsen. Opgelet: volgende correctieregels worden toegepast. Ongeacht de behaalde score voor de afzonderlijke delen gelden volgende regels :Wanneer voor één van de onderdelen een punt < 8 /20 bekomen wordt, dan geldt het gewogen gemiddelde of maximum 7/20 (niet-tolereerbaar) voor het hele OLOD.
Examenmoment januari (vooruitgeschoven)Schriftelijke evaluatie60,00Deel deontologie - wetgeving - organisatie gezondheidszorg - in vivo techniekenOpgelet: volgende correctieregels worden toegepast Ongeacht de behaalde score voor de afzonderlijke delen gelden volgende regels :Wanneer voor één van de onderdelen een punt < 8 /20 bekomen wordt, geldt het gewogen gemiddelde of maximaal 7/20 (niet-tolereerbaar) voor het hele OLOD.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberMondelinge evaluatie20,00Deel automatisatie: mondelinge toelichting van een case study. Opgelet: volgende correctieregels worden toegepast. Ongeacht de behaalde score voor de afzonderlijke delen gelden volgende regels :Wanneer voor één van de onderdelen een punt < 8/20 bekomen wordt, dan geldt het gewogen gemiddelde of maximum 7/20 (niet-tolereerbaar) voor het hele OLOD.
Examenmoment augustus/septemberPaper/ Rapport20,00Deel automatisatie: case study schrijven m.b.t. automatisatie aangewend op één van de stageplaatsen. Opgelet: volgende correctieregels worden toegepast. Ongeacht de behaalde score voor de afzonderlijke delen gelden volgende regels :Wanneer voor één van de onderdelen een punt < 8/20 bekomen wordt, dan geldt het gewogen gemiddelde of maximum 7/20 (niet-tolereerbaar) voor het hele OLOD.
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijke evaluatie60,00Deel deontologie- wetgeving- organisatie gezondheidszorg - in-vivo technieken. Opgelet: volgende correctieregels worden toegepast. Ongeacht de behaalde score voor de afzonderlijke delen gelden volgende regels: Wanneer voor één van de onderdelen een punt < 8/20 bekomen wordt, dan geldt het gewogen gemiddelde of maximaal 7/20 (niet-tolereerbaar) voor het hele OLOD.

Studiematerialen : Verplicht

Ppt presentaties (via Canvas verdeeld)

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ECOOEindcompetenties verworven hebben van het opleidingsonderdeel waarvoor men geslaagd verklaard isUitdiepend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BLT_LO01LO1: Internationale wetenschappelijke kennis De PBA BMLT integreert zijn kennis van en inzicht in de basis-, de farmaceutische en de biomedische wetenschappen internationale wetenschappelijke ontwikkelingen in zijn professioneel handelen.GespecialiseerdDLR
BLT_LO03LO3: Uitvoering biomedische werkzaamheden De PBA BMLT voert autonoom/individueel, nauwkeurig, kritisch en betrouwbaar biomedische werkzaamheden uit op een onderbouwde manier. Hij stelt problemen vast, signaleert ze en draagt bij tot een aanvaardbare oplossing.GespecialiseerdDLR
BLT_LO04LO4: Methoden en technologieën De PBA BMLT hanteert de gepaste methoden en technologieën van het biomedische werkveld in wisselende contexten. Hij gaat de beperkingen en mogelijkheden hiervan na.GespecialiseerdDLR
BLT_LO07LO7: Deontologie en maatschappelijke verantwoordelijkheid De PBA BMLT past de internationale deontologische principes van het biomedisch werkveld toe, heeft besef van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en van duurzame ontwikkeling die samenhangt met de beroepspraktijk en hanteert een correcte beroepshouding.GespecialiseerdDLR
BLT_LO10LO10: Rapportering De PBA BMLT rapporteert in Nederlands en Engels helder en correct over de experimentele data en analyseresultaten, gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie.GespecialiseerdDLR

Begeleiding

Er is mogelijkheid tot vraagstelling tijdens de les of via mail.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Klinische biologie 2 OF geslaagd of getolereerd voor Klinische Chemie OF (geslaagd of getolereerd voor Klinische Chemie EN geslaagd of getolereerd voor Klinische Biologie) .

Bijkomende Kost

28.00