Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Analytische chemie 213650/3805/2122/1/70
Studiegids

Analytische chemie 2

13650/3805/2122/1/70
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 85,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2021 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het eerste semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Jacobs Katrien, Merckx Ellen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

1. Inleiding tot analytische scheikunde
2. Spectroscopische technieken: AAS, AES, UV-Vis, IR, fluorimetrie
3. Scheidingstechnieken: chromatografie, capillaire elektroforese
4. Massaspectrometrie


Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege10,00 uren
Leer -en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd50,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk13,00 uren

Doelstellingen

De student:

- kent en begrijpt de principes van courant gebruikte analytische technieken
- beschrijft de opbouw van de geziene apparaten en verklaart de werking/het doel van de verschillende onderdelen
- heeft inzicht in de parameters die een analyse beïnvloeden
- kent de toepassingsmogelijkheden van de verschillende technieken
- voorspelt welke technieken geschikt zijn voor een specifieke analyse
- kan verbanden leggen tussen de verschillende technieken
- is vertrouwd met de verschillende -ook engelstalige- begrippen die eigen zijn aan de analytische chemie
- interpreteert en verwerkt meetgegevens op een correcte manier


Gedragsindicatoren
GI 1.1: Kennis/inzicht basiswetenschappen
Niveau 1 - Heeft kennis/inzicht in basiswetenschappen

GI 4.1: Gepaste methoden en technologieën kiezen
Niveau 2 - Kiest onderbouwd en onder begeleiding de gepaste methoden en technologieën, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen, in een welomschreven context

GI 5.2: Controles, kalibraties en validaties uitvoeren
Niveau 1 - Heeft kennis van controles, kalibraties en validaties

GI 13B.1: Farmaceutisch en biologische labo-onderzoek
Niveau 2 - Hanteert onder begeleiding de gepaste methoden en technologieën van het farmaceutisch en/of bio(techno)logisch werkveld, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen, in een welomschreven context

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januariSchriftelijke evaluatie100,00Bij deelname aan de tussentijdse toets kan 1 bonuspunt behaald worden bij een score > of = 12/20 en kunnen 1,5 bonuspunten behaald worden bij een score > of = 15/20. Er kan 0,5 bonuspunt behaald worden voor actieve deelname aan digitale tools (zoals zelftesten, voorbereidingen van oefeningen, ...).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijke evaluatie100,00

Studiematerialen : Verplicht

Alle studie materialen zijn beschikbaar op Canvas:
- Syllabus Analytische Chemie II
- Presentaties
- 'Ondersteunend' studiemateriaal: video's, extra digitale oefeningen, zelftesten, ...

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ECOOEindcompetenties verworven hebben van het opleidingsonderdeel waarvoor men geslaagd verklaard isUitdiepend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BLT_LO01LO1: Internationale wetenschappelijke kennis De PBA BMLT integreert zijn kennis van en inzicht in de basis-, de farmaceutische en de biomedische wetenschappen internationale wetenschappelijke ontwikkelingen in zijn professioneel handelen.GespecialiseerdDLR
BLT- GI.1.1K,I,V,AGI 1.1: Kennis/inzicht integreren in handelen: integreert kennis/inzicht in basiswetenschappen op zelfstandige wijze
BLT_LO04LO4: Methoden en technologieën De PBA BMLT hanteert de gepaste methoden en technologieën van het biomedische werkveld in wisselende contexten. Hij gaat de beperkingen en mogelijkheden hiervan na.GespecialiseerdDLR
BLT- GI.4.1K,I,V,AGI 4.1: Gepaste methoden en technologieën kiezen: Kiest onderbouwd en onder begeleiding de gepaste methoden en technologieën, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen, in een wisselende/complexe context
BLT- GI.4.2K,I,V,AGI 4.2: Gepaste methoden en technologieën hanteren: Hanteert de gepaste methoden en technologieën, in een wisselende/complexe context
BLT_LO05LO5: Kwaliteitszorgsysteem De PBA BMLT werkt actief mee binnen een georganiseerd kwaliteitszorgsysteem in een laboratorium volgens nationale en internationale normen.InleidendDLR
BLT_LO13BLO13B: Farmaceutisch en bio(techno)logisch) werkveld De PBA FBT voert farmaceutisch en bio(techno)logisch laboratorium onderzoek uit en hanteert hierbij de gepaste methoden en technologieën van het farmaceutisch en bio(techno)logisch werkveld in wisselende contexten.GespecialiseerdDLR
BLT- GI.13B.1K,I,V,AGI 13B.1: Farmaceutisch en bio(techno)logische labo-onderzoek: Hanteert de gepaste methoden en technologieën van het farmaceutisch en/of bio(techno)logisch werkveld, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen, in een complexe, wisselende context

Begeleiding

Na de les of op afspraak (mail).

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Algemene chemie OF geslaagd of getolereerd voor Algemene chemie) EN (geslaagd of getolereerd voor Analytische chemie 1 OF geslaagd of getolereerd voor Analytische chemie 1).

Bijkomende Kost

0.75