Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Bachelorproef27647/3805/2122/1/86
Studiegids

Bachelorproef

27647/3805/2122/1/86
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • medische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 120,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (EĆ©nmalig georganiseerd, enkel in het tweede semester)
Aard: Specifiek verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Crabbe Annelies
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

De bachelorproef MLT bestaat uit 2 grote delen:

1. Het schrijven van een paper waarbij een antwoord geformuleerd wordt op een specifieke onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag kan gekozen worden in het kader van een stage, kan geformuleerd worden door een docent of kan door de student zelf geformuleerd worden. De paper zal ook worden gepresenteerd voor een jury.

2. De stageverdediging, waarbij de student zal ondervraagd worden over één van de drie stages die hij doorlopen heeft.

Onderwijsorganisatie

Project
Coaching5,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk10,00 uren
Zelfstudie & zelfstandig werk105,00 uren

Doelstellingen

De student(e):
formuleert een onderzoeksvraag, verwerkt hiervoor de wetenschappelijke informatie en koppelt hieraan de juiste doelstelling en strategie.
kan Nederlandstalige en Engelstalige technisch-wetenschappelijke teksten/artikels analyseren en begrijpen.
kan een literatuurstudie schrijven aan de hand van betrouwbare en relevante wetenschappelijke bronnen die zelf geselecteerd worden via een literatuurzoekmachine (Pubmed).
kan materiaal en methoden weergeven op een wetenschappelijke manier.
kan resultaten weergeven op een wetenschappelijke manier.
respecteert de taalvereisten (combinatie spellingsfouten, dt-fouten, en zinsconstructies).
hanteert een wetenschappelijke (academische) schrijfstijl (met gepaste biomedische vakterminologie).
schrijft op een objectieve (neutrale) manier op zelfstandige basis.
refereert correct naar gebruikte bronnen in het werk en stelt een bronnenlijst op. volgens de APA-richtlijnen op zelfstandige wijze.GI 1.2:
Kennis/inzicht in farmaceutische en/of biomed wetenschappen: niv 1: heeft kennis/inzicht in farmaceutische & biomedische wetenschappen en internationale wetenschappelijke ontwikkelingen

GI 4.1:
Gepaste methoden en technologieën kiezen: niv 3: Kiest onderbouwd en onder begeleiding de gepaste methoden en technologieën, en stelt zich flexibel op rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen, in een wisselende/complexe context
GI 10.2:
Mondeling rapporteren en presenteren gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie: niv 1: Rapporteert mondeling in Nederlands, Engels en Frans face-to-face op een duidelijke en transparante manier
Mondeling rapporteren en presenteren gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie: niv 3: Rapporteert en presenteert in Nederlands en Engels op een professionele wijze aan verschillende doelgroepen
GI 11.1:
Selectie van internationale wetenschappelijke bronnen: niv 3: Maakt gericht een selectie van meerdere gespecialiseerde internationale wetenschappelijke bronnen en maakt hiervan een samenhangende synthese in het Nederlands en het Engels
GI 11.2:
Onderzoeksvragen analyseren en de -strategie opstellen: niv 3: Bepaalt onderzoeksstrategieën om een antwoord te bieden aan een eenvoudige onderzoeksvraag.
GI 12.1:
Verkregen data correct verwerken: niv 3: Gebruikt zelfstandig de correcte methode en software om complexe verkregen data te verwerken
GI 12.2:
Verkregen data statistisch verwerken: niv 3: Verwerkt zelfstandig verkregen data volgens statistische methode
GI 12.3:
Resultaten kritisch interpreteren: niv 2: Herkent zelfstandig afwijkende resultaten en kan afwijkende resultaten aantonen met behulp van o.a. referentiewaarden en controles


Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juniMondelinge evaluatie20,00Dit omvat de stageverdediging.
Voor alle onderdelen geldt bovendien: Wanneer hier een punt <10/20 wordt bekomen kan max dit punt bekomen worden voor het geheel van de bachelorproef (ongeacht de punten van de overige onderdelen).

Examenmoment juniPresentatie30,00Voor alle onderdelen geldt bovendien: Wanneer hier een punt <10/20 wordt bekomen kan max dit punt bekomen worden voor het geheel van de bachelorproef (ongeacht de punten van de overige onderdelen).

Buiten de examenweken: EindevaluatieWerkstuk50,00Dit omvat de paper en de poster.
Voor alle onderdelen geldt bovendien: Wanneer hier een punt <10/20 wordt bekomen kan max dit punt bekomen worden voor het geheel van de bachelorproef (ongeacht de punten van de overige onderdelen).

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberMondelinge evaluatie20,00Dit omvat de stageverdediging.
Voor alle onderdelen geldt bovendien: Wanneer hier een punt <10/20 wordt bekomen kan max dit punt bekomen worden voor het geheel van de bachelorproef (ongeacht de punten van de overige onderdelen).

Examenmoment augustus/septemberPresentatie30,00Voor alle onderdelen geldt bovendien: Wanneer hier een punt <10/20 wordt bekomen kan max dit punt bekomen worden voor het geheel van de bachelorproef (ongeacht de punten van de overige onderdelen).
Examenmoment augustus/septemberWerkstuk50,00Dit omvat de paper en de poster .
Voor alle onderdelen geldt bovendien: Wanneer hier een punt <10/20 wordt bekomen kan max dit punt bekomen worden voor het geheel van de bachelorproef (ongeacht de punten van de overige onderdelen).

Handboeken, Syllabi, Softwarepakketten ..

Syllabus
Stagegids Bachelorproef BMLTVerplicht
  • Auteur: Annelies Crabbe
  • Te koop via de verkoopdienst
  • In voorraad

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ECOOEindcompetenties verworven hebben van het opleidingsonderdeel waarvoor men geslaagd verklaard isUitdiepend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BLT_LO01LO1: Internationale wetenschappelijke kennis De PBA BMLT integreert zijn kennis van en inzicht in de basis-, de farmaceutische en de biomedische wetenschappen internationale wetenschappelijke ontwikkelingen in zijn professioneel handelen.GespecialiseerdDLR
BLT_LO08LO8: Zelfreflectie en professionalisering De PBA BMLT reflecteert continu op het eigen functioneren, analyseert zijn leerbehoeften en interesses en vertaalt deze autonoom in initiatieven tot professionalisering van zijn/haar beroep.GespecialiseerdDLR
BLT_LO09LO9: Teamwerk en communicatie De PBA BMLT werkt constructief, respectvol en teamgericht samen binnen een multiculturele, intra- en interprofessionele context. Hij communiceert adequaat en doelgroepgericht.GespecialiseerdDLR
BLT_LO10LO10: Rapportering De PBA BMLT rapporteert in Nederlands en Engels helder en correct over de experimentele data en analyseresultaten, gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie.GespecialiseerdDLR
BLT_LO11LO11: Wetenschappelijk onderzoek De PBA BMLT levert een actieve bijdrage tot het praktisch realiseren van biomedisch wetenschappelijk onderzoek op basis van wetenschappelijke bronnen en actuele ontwikkelingen.GespecialiseerdDLR
BLT_LO12LO12: Dataverwerking De PBA BMLT verwerkt en interpreteert verkregen data op een statistisch correcte manier en maakt een inschatting van hun betrouwbaarheid en biomedische relevantie.GespecialiseerdDLR

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 58 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Bijkomende Kost

0.75