Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Project trends en innovatie bib29398/3348/1920/1/77
Studiegids

Project trends en innovatie bib

29398/3348/1920/1/77
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat in het Informatiebeheer: bibliotheek & archief, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Bibliotheek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2020 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het tweede semester)
Aard: Specifiek verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Coördinator: Van der Bruggen Stieve
Andere docenten: Linsingh Kevin, Jan
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

Innovatie binnen de informatiesector neemt vele vormen aan. Het handelt over vormen van digitalisering en automatisering in de sector, nieuwe dienstverlening, collectieonderdelen, …
Studenten onderzoeken een trend of innovatie voor een specifieke bibliotheek en leveren een uitgebreid plan van aanpak af. Afhankelijk van de scope en budgettaire mogelijkheden wordt het project ook geïmplementeerd.

Onderwijsorganisatie

Leer -en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd44,00 uren
Project
Projectwerk8,00 uren
Werkplekleren
Leerwerk30,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk8,00 uren

Doelstellingen

De student kan
D1: inzichten uit werkbezoeken en vakliteratuur gebruiken om een project op te zetten (GI 9.5 en 9.6)
D2: een vernieuwend project opzetten in een bibliotheek of documentatiecentrum (GI 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 en 2.5)
D3: relevante partners voor het project selecteren en hiermee adequaat communiceren (GI 3.1 en 3.2)
D4: een project opzetten binnen de vastgelegde budgettaire en tijdsgebonden regels (GI 3.3 en 3.4)
D5: samenwerken in team en de verschillende taken verdelen onder de groepsleden (GI 3.5, 6.2, 6.3 en 6.4)
D6: het project bijsturen na feedback en rapporteren over de vorderingen aan de lector of werkveldvertegenwoordiger (GI 3.6 en 3.7)
D7: gepast promotiemateriaal ontwikkelen en gebruiken (GI 5.3 en 5.4)
D8: digitale ontwikkelingen aangrijpen om het project vorm te geven of als inhoudelijke inspiratie (GI 7.3)

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenweken: EindevaluatieWerkstuk20,00Projectplanning
Buiten de examenweken: EindevaluatieReflectieverslag15,00
Buiten de examenweken: EindevaluatiePresentatie15,00
Buiten de examenweken: Permanente evaluatieObservatie50,00

Studiematerialen : Verplicht

Cursus- en studiemateriaal beschikbaar via het elektronisch leerplatform

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADIB_LO1LO1: Dienstverlening voor gebruikers Faciliteert en stimuleert het gebruik van het archief-, bibliotheek- en/of het informatieaanbod op een klantgerichte manier en verwijst de gebruikers indien nodig door. GespecialiseerdDLR
GRADIB - GI1.1K,I,V,AGI 1.1: Werkt een dienstverleningspakket uit met de nodige procedures, legt het voor ter goedkeuring en implementeert het.
GRADIB - GI1.3K,I,V,AGI 1.3: Adviseert en begeleidt interne en externe gebruikers van het archief-, bibliotheek- en/of informatieaanbod en verwijst indien nodig door, zowel binnen de organisatie als naar externen.
GRADIB - GI1.5K,I,V,AGI 1.5: Maakt het gebruik van het archief-, bibliotheek- en/of informatieaanbod geschikt en aantrekkelijk voor uiteenlopende doelgroepen.
GRADIB - GI1.6K,I,V,AGI 1.6: Stimuleert en optimaliseert op een inventieve manier het gebruik van het informatieaanbod.
GRADIB_LO2LO2: Ontsluiting Organiseert het gebruik en de toegankelijkheid van de bibliotheek, het archief en/of het informatieaanbod en doet voorstellen ter optimalisatie. Ziet erop toe dat de juridische aspecten van informatie worden nageleefd. GespecialiseerdDLR
GRADIB - GI2.5K,I,V,AGI 2.5: Ontwikkelt de producten en de diensten van de bibliotheek/het archief en draagt bij aan de innovatie ervan.
GRADIB_LO3LO3: Projectwerk Plant, organiseert en coördineert in samenwerking met het team, de doelgroep en andere actoren educatieve, culturele en/of wetenschappelijk activiteiten en/of projecten voor een ruim en divers publiek. GespecialiseerdDLR
GRADIB - GI3.1K,I,V,AGI 3.1: Bouwt actief een netwerk uit met relevante partners uit cultuur/welzijn/onderwijs/ onderzoek en neemt initiatief om met hen en met interne medewerkers samen te werken rond projecten en activiteiten.
GRADIB - GI3.2K,I,V,AGI 3.2: Speelt in op vragen van specifieke doelgroepen en/of zoekt actief naar onderwerpen en manieren om het publiek of specifieke doelgroepen te bereiken in functie van de doelstellingen en de maatschappelijke opdracht van de instelling.
GRADIB - GI3.3K,I,V,AGI 3.3: Raamt de kosten van de activiteit of het project en voert het project/de activiteit uit binnen het toegekende budget.
GRADIB - GI3.4K,I,V,AGI 3.4: Werkt in overleg met de externe partner en in samenwerking met het team de activiteit of het project inhoudelijk en planmatig uit op een inventieve manier en houdt daarbij rekening met de diverse context.
GRADIB - GI3.5K,I,V,AGI 3.5: Coördineert de praktische organisatie van de activiteit of het project en stuurt medewerkers van het (project)team operationeel aan.
GRADIB - GI3.6K,I,V,AGI 3.6: Evalueert de activiteit of het project inhoudelijk en organisatorisch en stuurt bij waar nodig.
GRADIB - GI3.7K,I,V,AGI 3.7: Rapporteert aan diverse actoren over de planning, organisatie en coördinatie van een activiteit of project.
GRADIB_LO5LO5: Promotie Werkt geschikte communicatiemiddelen uit en voert promotie in functie van de algemene werking, vormingen, activiteiten en/of projecten van het archief of de bibliotheek. GespecialiseerdDLR
GRADIB - GI5.3K,I,V,AGI 5.3: Past communicatiemiddelen en promotiestrategieën aan een specifiek doelpubliek aan.
GRADIB - GI5.4K,I,V,AGI 5.4: Gebruikt actuele opmaakprogramma’s om communicatiemiddelen en promotiemateriaal vorm te geven.
GRADIB_LO6LO6: Teammanagement Stuurt in overleg met de leidinggevende operationeel een (project)team binnen het archief of de bibliotheek(afdeling) aan. Coördineert en superviseert de werking van het team en doet voorstellen voor de vorming en opleiding van medewerkers, rekening houdend met actuele ontwikkelingen en trends in de sector. GespecialiseerdDLR
GRADIB - GI6.2K,I,V,AGI 6.2: Overlegt met medewerkers individueel en in team, stuurt ze inhoudelijk aan en geeft feedback en opbouwende kritiek over de uitvoering van het werk.
GRADIB - GI6.3K,I,V,AGI 6.3: Speelt flexibel in op veranderingen in (de samenstelling van) het team.
GRADIB - GI6.4K,I,V,AGI 6.4: Ondersteunt medewerkers, stagiairs en vrijwilligers bij het uitvoeren van taken en bij het behalen van resultaten.
GRADIB_LO7LO7: Kwaliteitszorg Draagt in overleg met de leidinggevende bij aan de interne kwaliteitszorg door de werking van de bibliotheek/het archief en de dienstverlening voor de (potentiële) gebruiker te evalueren, verbeterpunten te formuleren en mee te werken aan de implementatie ervan. GespecialiseerdDLR
GRADIB - GI7.3K,I,V,AGI 7.3: Adviseert de leidinggevende over het potentieel van digitale ontwikkelingen in de sector voor de eigen werking.
GRADIB_LO9LO9: Levenslang leren Bouwt deskundigheid op in de sector informatievoorzieningen in samenwerking met collega’s en partners, op basis van (zelf)reflectie en door het opvolgen van (digitale) ontwikkelingen. GespecialiseerdDLR
GRADIB - GI9.5K,I,V,AGI 9.5: Brengt werkbezoeken aan andere archieven/bibliotheken/informatiecentra/bedrijven en wisselt ervaringen en informatie uit met collega’s binnen en buiten de organisatie.
GRADIB - GI9.6K,I,V,AGI 9.6: Volgt actuele ontwikkelingen in de informatiesector op de voet en formuleert voorstellen om ermee aan de slag te gaan in de eigen instelling.

Begeleiding

Persoonlijk: mogelijkheid tot vragen stellen na werkcolleges of op afspraak met lector.
Elektronisch: via het elektronische leerplatform en e-mail.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

1.50